Gönderen Konu: Ders 7  (Okunma sayısı 3650 defa)

Çevrimdışı Dr.Eser AĞAR

  • Administrator
  • Aktif Üye
  • *****
  • Adınız Soyadınız: Dr.Eser AĞAR
Ders 7
« : Mart 12, 2018, 08:16:39 ÖS »
https://drive.google.com/open?id=0B3oWbkLwLk8sWmxYU3RUT1NKYms

Terminoloji ders -7
Yrd.Doç.Dr.Eser AĞAR
Kardiyovasküler sistem terimleri
Kalp-damar sistemi; kanın kalbin kasılma hareketleri ile damarlar(vasa) içinde dolaşması ve en sonunda kalbe geri dönmesini sağlayan sistemdir.
Dolaşım sisteminin ana organı kalptir.
ANATOMİK TERİMLER
Systema cardiovasculare: (sistema kardiyovaskulare): kardiyovasküler sistem
Vas(L):damar
Angi (G):damar
Arteria (arter): atardamar
Arteriola (arteriyol): küçük arter
Vena(L) (ven): toplar damar
Phlebos (G) (flebos): toplar damar
Venula (venül): küçük çaplı ven
Capillare (kapillar): kılcal damar
Rete capillare(rete kapillar): Kapiller ağ
Cor (L) (kor): kalp
Cardia (G) (kardiya): kalp
Pericardium(perikardyum): perikard. Kalbi çevreleyen zar.
Epicardium (epikardium): epikard. kalbin en dış tabakası bu aynı zamanda perikardın visseral tabakasıdır.
Myocardium (myokardyum) :miyokard, kalbin ortasındaki kalın tabaka kalp duvarının kasıdır.
Endocardium (endokardyum): endokard, kalbin en iç tabakası, kalp boşluklarını ve kapakçıkları kaplayan yapıdır.
Atrium (atriyum): kulakçık
Ventriculus (ventirikulus): karıncık
Septum interatriale: atriumlar arası bölme. Bazı çocuklarda bu bölmede delik bulunur. (foramen ovale)
Valva: Kapak
Cuspis (kuspis): atriyoventrikuler deliklerdeki kapakçıklar.
Valva bicuspidalis: bikuspid kapak. Sol atrium ile sol ventrikül arasındaki delikte bulunan ikiz kapak.
Valva tricuspidal: Trikuspid kapak. Sağ atrium ile sağ ventrikül arasındaki delikte bulunan üçüz kapak.
Valva trunci pulmonaris: Pulmoner kapak. Sağ ventrikülden akciğerlere giden arterin başlangıç yerindeki kapak.
Semptom Terimleri
Tachycardia (taşikardi): Kalp atım hızının normalden fazla olması
Bradycardia (bradikardi): kalp atım hızının normalden az olması
Arhythmia (aritmi): kalbin normal ritminin bozulması
Palpitation (palpitasyon): Çarpıntı. Kalp atımlarının hızlı ve kuvvetli oluşu
Cyanosis (siyanoz): morarma. Kan oksişjenlenmesinin yetersiz olmasına bağlı olarak oluşur.
Acrocyanosis (akrosiyanoz): ellerde ve daha seyrek olarak ayaklarda görülen ve derideki küçük damarların spazmı nedeniyle oluşan ağrısız siyanozdur.
İschemia: Herhangi bir organa yeterince kanın gitmemesi.
TANI TERİMLERİ
Cardiomyopathy (kardiyomiyopati) : Kalp kasının iltihabi olmayan patolojik lezyonlarıdır.
İschemic heart disease (iskemik kalp yetmezliği) : Çoğunlukla koroner aterosklerozdan kaynaklanan ve kalp kaslarına yeterince kan gelmesini engelleyen kalp hastalığı.
Hypertension (hipertansiyon) : Arteriyel kan basıncının yükselmesi.
Essential hypertension (esansiyel hipertansiyon) : Tek bir nedene bağlanamayan hipertansiyon.
Shock : Dakikadaki kalp atım sayısının yetersiz olması ya da periferik kan akımınının kötü bir şekilde dağılması nedeniyle, periferik dokulara giden kan akımının, onların canlılıklarını sürdürecek yeterlilikte olmaması durumu.
Cardiogenic shock : Ventrikül yetmezliği nedeniyle gelişen şok.
Hypovolemic shock : Damar içi sıvı hacminin az olması nedeniyle gelişen şok.
Septic shock : Bir enfeksiyon ajanının yol açtığı şoktur.
Atrial fibrillation: Atrium kasının titreme şeklinde sürekli ve düzensiz kasılması.
Ventricular fibrillation: Ventrikül kasının titreme şeklinde sürekli ve düzensiz kasılması.
Cardiac arrest : Kalp durması
Angina pectoris: Koroner arterdeki ateroskloroz sonucu miyokard iskemisine bağlı olarak göğüste ağrı ile ortaya çıkan durum.
Myocardial infarctus : Genellikle miyokardın bir bölümüne gelen koroner kan akımının birdenbire azalması sonucu ortaya çıkan iskemik miyokard nekrozudur.
Mitral stenosis: Mitral kapağın daralması
Mitral incompetence: Mitral kapaktaki yetersizlik. Mitral kapağın tam olarak kapanmaması.
Mitral regurgitation: Mitral kapaktaki yetersizlik nedeniyle sol ventriküldeki kanın sol atriuma geri kaçması.
Endocarditis (endokardit) : Endokardın iltihabı.
Pericarditis (perikardit) : Perikard iltihabı.
Aneurysma : Damarın belli bir bölgesinin genişlemesinden oluşan şişkinlik.
Embolism: dolaşımda sürüklenen pıhtı ve ya bir yabancı madde ile damarın tıkaması.
Aortic aneurysma : Aortta yerel genişleme.
Varix : Özellikle alt ekstremitelerde görülen, ven kapaklarının bozulması nedeniyle venlerin uzayıp genişleyerek kıvrım kıvrım olması durumudur.
ÖDEV;
Buerger Hastalığı
Raynaud Hastalığı
Kısaca araştırılacak.
AMELİYAT TERİMLERİ
By-pass ameliyatı : Tıkalı olan koroner arteri köprüleme ameliyatıdır.
Valve replacement: Kapakçıkların değişimi operasyonu
Cardiac transplantation : Kalp nakli.
Açık kalp ameliyatı : Bozuk kapakçıkları değiştirmek amacıyla yapılan ameliyattır.
Pericardiectomy : Perikardın çıkarılmasıdır.
Angioplasty:
Trombectomy: Damar içerisindeki pıhtının çıkarılması.
Solunum sistemi terimleri
Anatomik terimler
Systema respiratorium (sistema respiratoryum): Solunum sistemi.
Nasus : Burun.
Rhin : Burun.
Cavitas nasi : Burun boşluğu.
Septum nasi : Burun boşluğunu dikey olarak ikiye bölen bölme.
Vestibulum nasi : Burun boşluğunun giriş bölümü.
Regio respiratoria : Burun boşluğunun solunumla ilgili bölümü.
Regio ohfactoria : Burun boşluğunun üst kısmı.
Sinus paranasalis : Burun boşluğu çevresindeki kemikler içindeki boşluklar.
Sinus maxillaris : Maksiller sinus.
Larynx : Gırtlak.
Glottis : Gırtlak.
Epiglottis : Larinksin boşluğunu yutma sırasında kapatan kıkırdak.
Plica vocalis : Ses telleri.
Trachea : Soluk borusu.
Bronchus : Bronş.
Bronchiolus : Bronşcuk.
Alveolus : Bronşcuktan sonra ve en uçtaki kesecikler.
Pleura : Akciğerlerin dış yüzeylerini ve göğüs duvarının iç yüzünü yapışarak örten ince zar.
Pulmo : Akciğer.
Thorax : Göğüs boşluğu.
Mediastinum : İki akciğer arasındaki boşluk.
Expiration : Soluk verme.
Inspiration : Soluk alma.
Ventilation : Havalanma.
SEMPTOM TERİMLERİ
Eupnea: normal solunum
Dyspne:nefes darlığı, solunum güçlüğü
Apnea: geçici olarak solunum durması
Bradypnea:?
Tachypnea:?
Hyperpnea:?
Hypopnea:?
Hypoxemi:?
Aphonia: seskaybı
Dysphonia: ses kısıklığı nedeniyle konuşmada güçlük
Tussive (tussif): öksürük
Thoracalgia:?
Rhinorrhagia : Burun kanaması
Bronchorrhagia (Bronkoraji): Bronştan gelen kanama
TANISAL TERİMLER
Septum deviation (Septum deviasyon): Septum nasinin sağa veya sola eğrilik göstermesi
Rhinokyphosis: Burun kemeri.
Rhinitis: ?
Pharyngitis: ?
Pulmonary embolism: Akciğer embolisi
Pulmonary infarctus: Pulmoner arterin tıkanmasına bağlı olarak akciğer parankimasında nekroz gelişmesi.
Pneumonia (Pnömoni): Akciğer parankimasının akut enfeksiyonu
Amphysema (amfizem): Genişlemiş akciğer alveollerinde aşırı hava birikiminin yarattığı gerilimle belirgin, dolaşım yetmezliği ve göğüste şekil bozukluğuna uzanan durum.
AMELİYAT TERİMLERİ
Thoracentesis(torasentez) :Plevra boşluğundan sıvı boşaltılması.
Endotracheal intubation: Kontrollü bir hava yolu başka türlü sağlanmazsa trakeya bir tüp yerleştirilerek solunumun sağlanmasıdır.
Tracheostomy (trakeostomi): trekeanın deri ile ağızlaştırılarak hava yolu açılmasıdır.
SİNDİRİM SİSTEMİ
ANATOMİK TERİMLER
Cavitas oris : Ağız boşluğu
Labium : (L)(Labyum) Dudak
Cheil (G) (keil) : dudak
Bucca (Bukka): yanak
Palatum : Damak
Gingiva (jinjiva) : Diş eti
Glandula : Salgı bezi
Glandula salivaria : Tükürük bezi
Gl. Parotidea (gl.parotis) : Kulak altı tükürük bezi.
Gl. Sublingualis :Dil altı tükürük bezi.
Gl. Submandibularis : Alt çene kemiğinin altında, iki yanda, deri ile kemik arasına yerleşik bezler.
Dens : Diş
Dentes : Dişler
Radix dentis : Kök
Corona dentis : Kron, taç
Cervix dentis : Boyun
Mine : Dişin taç kısmında yüzeyi kaplayan en sert kısmı
Dentes incisivi : İnsisiv dişler.
Dentes canini : Köpek dişleri.
Dentes premolaris : Ön azı dişleri.
Dentes molaris : Azı dişleri.
Dentes desidua : Süt dişleri.
Dentes permanentes : Kalıcı dişler.
Lingua (L) : Dil
Glossa (G) : Dil
Uvula (L) : Küçük dil
Staphyle (G) (stafil) : Küçük dil
Pharynx : Yutak
Oesophagus : Yemek borusu
Gaster (G): Mide
Ventriculus (L): Mide.
Pars cardiaca : Midenin giriş
     bölümü.
Fundus : Midenin giriş bölümünden sonra gelen kubbe benzeri bölümü.
Corpus gastricum (korpus gastrikum): Midenin gövde bölümü.
Pylorus (pilorus) : Midenin onikiparmak bağırsağına açıldığı yere yakın darlaşmış bölümü.
İntestinum tenue: İncebağırsak
Gl. İntestinalis: intestinal bez
Duedenum: on iki parmak bağırsağı. Pankreas ve karaciğerin dış salgıları bu parçaya dökülür.
Gl. Duodenalis: duodenal bez. On iki parmak bağırsağı submukoza katmanında bulunan mukus salgılayan bez. Bağırsakda yalnızca bu katmanda bez bulunur.
Jejunum:?
İleum:?
İntestinum crassum: kalın bağırsak
Caecum (sekum): kör bağırsak
Appendix vermiformis: Apendiks
Colon:kalın bağırsak
Rectum:Kalın bağırsağın son parçası
Canalis analis : anal kanal
Anus: sindirim borusunun en altta dışa açıldığı delik.
Büyük sindirim bezleri
Hepar: Karaciğer
Cholecyst: kolesist safra kesesi
Pancreas: pankreas
Semptom terimleri
Aperetive:İştah açıcı
Meteorism : Gaz nedeniyle karın şişliği.
Aphagia (afaji) : Yutamama.
Dysphagia : Yutma güçlüğü.
Dyspepsia (dispepsi): Sindirim bozukluğu, hazımsızlık.
Obesity : Vücutta aşırı yağ toplanması.
Anorexia (anoreksi) : Yiyememe durumu.
Polyphagia : Çok yeme.
Polyipsia (polipsi: Çok su içme.
Constipation : Kabızlık.
Diarrhea : İshal.
Hematemesis : Mide kanaması sonucu kusulan kan.
Melena : Mide kanaması sonucu kanın dışkı ile çıkması.
Tanı terimleri
Dental caries : Diş çürümesi.
Gingivitis : Diş eti iltihabı.
Stomatitis : Ağız boşluğunu çevreleyen mukozanın iltihabı.
Glossitis : Dil iltihabı.
Cheilitis : Dudak iltihabı.
Oesophagitis : Yemek borusu iltihabı.
Parotitis : Kabakulak.
Gastritis : Midenin iltihabı.
Enteritis : İnce bağırsak iltihabı.
Colitis : Kolon iltihabı.
Ülseratif kolit : Kalın bağırsakta ülserlerle ortaya çıkan inflamatuar bir hastalık.
Proctitis : Düz bağırsak iltihabı.
Pancreatitis : Pankreas iltihabı.
Cholecystitis : Safra kesesi iltihabı.
İcterus : Sarılık.
Hepatitis : Karaciğer iltihabı.
Hepatic cirrhosis : Karaciğerde parankimal hücre yıkılması ve fibrozisle giden geri dönüşsüz bir hastalık.
Hepatic abscess : Karaciğer absesi.
Hepatomegali : Karaciğer büyümesi.
Hepatocellular carcinoma : Karaciğer kanseri.
Peptic ulcus : Mide ve duodenumda asit-pepsin aktivitesinin artışı sonucu doku kaybı ile ortaya çıkan yara.
Peptic oesophagitis : Mide asidinin özofagusa geri kaçması sonucu oluşan özofagus iltihabıdır.
Siroz Nedir?
İntoxication : Zehirlenme.
İntestinal intoxication : Toksit nitelikteki metabolizma artıklarının bağırsaklardan emilerek kan ve dokulara geçmesi sonucu gelişen zehirlenme.
Malabsorption : İnce bağırsak, pankreas ya da safra yolları hastalıklarına bağlı olarak gelişen emilim bozukluğu.
Appendicitis : Appendiks vermiformisin tıkanması iltihabı.
Hemorrhoids : Anal kanal duvarında bulunan venlerdeki venöz genişleme
İleus : Bağırsak tıkanması.
Paralytic ileus : Bağırsak kaslarındaki felç nedeniyle, mekanik tıkanma olmamasına rağmen, bağırsak içeriğinin ileriye doğru hareket edememesi.
Ameliyat terimleri
Cheiloplasty : Dudağın plastik ameliyatı.
Oesophagotomy : Özofagogastrik sfinkter kaslarına kesi yapılarak genişletme operasyonu.
Sialadenectomy : Tükürük bezinin ameliyatla alınması.
Cholecystectomy : Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması.
Colectomy : Kalın bağırsağın kesilerek çıkarılması.
Appendectomy : Appendiksin çıkarılması.
Gastrectomy : Midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınması.
Teşekkürler
Randevu almak isteyen hastalarımız ( 0212 ) 728 63 61 numaralı telefondan ya da web sitemiz üzerinden randevu alabilirsiniz.